Medische massage

Je eerste afspraak

Voor een afspraak is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. De afspraak kan gemaakt worden via de telefoon of email. 

Dit neem je mee:

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld je rijbewijs);
  • een handdoek;
  • en de verwijzing van de huisarts of brief van de specialist, als je die hebt.

Hoe gaat het in zijn werk:

Tijdens onze eerste afspraak houden we eerst een anamnese gesprek waarin je vertelt wat de klacht inhoudt, of je al eerder klachten gehad hebt en spreken we beide onze verwachtingen uit. Tevens wordt een aansluitend oefentherapeutisch onderzoek gedaan, om een beter beeld te krijgen van jouw klacht. Daarna stellen we samen het behandelplan op.

Je verzekering:

Kijk van te voren na in je polisvoorwaarden hoe je verzekerd bent voor fysio- en oefentherapie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en declareren direct bij je verzekering. Als je niet verzekerd bent kunnen we je persoonlijk factureren.

Afzeggen of verzetten:

Dit is uiteraard geen probleem. Laat het ons wel even weten via een telefoontje of email. Tot 24 uur voor de afspraak is dat gratis, daarna brengen we de behandeling wel in rekening.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Anamnesegesprek

Created with Sketch.

Tijdens het anamnesegesprek wordt jouw contactreden en gezondheidstoestand uitgevraagd. Denk hierbij aan het uitvragen van de aard van de klacht, probleemhandelingen en het beloop van de klacht. Ook wordt ingegaan op jouw verwachtingen van de behandelingen.

Onderzoek

Created with Sketch.

Tijdens het oefentherapeutisch onderzoek wordt de door de anamnese verkregen informatie getoetst en aangevuld. We kijken naar je lichaam als geheel, en niet alleen de regio waar de klachten zich bevinden. 

In eerste instantie wordt gekeken naar je probleemhandelingen. Op basis van de gesignaleerde problemen vindt nader onderzoek plaats naar de bewegingsmogelijkheden. 
Tijdens het onderzoek wordt rekening gehouden met de pijnklachten en wordt gelet op de wijze waarop je omgaat met de klachten. 

Opstellen behandelplan

Created with Sketch.

Eerst wordt het behandeldoel gezamenlijk opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar wat jij aan het einde van de behandelreeks bereikt wilt hebben en wat haalbaar is. Dit doel wordt in het midden en aan het eind van de behandelreeks geëvalueerd.

Van hieruit wordt de behandelstrategie opgesteld. De behandelstrategie bestaat uit kleinere doelen, om uiteindelijk het algemene behandeldoel te bereiken. Tevens worden de beiderzijdse verwachtingen, jouw mogelijkheden ten aanzien van het zelfstandig oefenen, het toepassen van de oefenstof en het opvolgen van adviezen in de eigen (werk)situatie besproken.

Vervolgens wordt de behandelfrequentie en het te verwachten aantal behandelsessies overlegd.

Behandeling

Created with Sketch.

De oefentherapeutische behandeling is gericht op het behalen van het gestelde behandeldoel en de daarbij passende kleinere doelen. De behandeling is individueel gericht en aangepast op jouw mogelijkheden en omstandigheden. De sessiedoelen, de opbouw van de behandelsessies, de oefensituaties en de instructies zijn per patiënt verschillend.

Wat zijn de tarieven?

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Onderstaand tref je de tarieven die in rekening worden gebracht indien je niet aanvullend verzekerd bent. 

Screening | € 17,40
Intake en onderzoek na screening | € 36,85
Intake en onderzoek na verwijzing | € 54,25
Reguliere behandeling | € 36,85
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek | € 67,25
Lange zitting | € 52,90

Telefonische zitting/advies | € 15,55
Toeslag voor thuisbehandeling | € 17,90
Verzuim, niet tenminste 24 uur voor behandeling afgemeld | € 26,90

Privacy Policy

Oefentherapiepraktijk de Graaf & van Vulpen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Oefentherapiepraktijk de Graaf & van Vulpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Created with Sketch.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 - Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 - Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 - Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.